dimarts, 4 de setembre de 2018

Convocatòria assessorament 2018-19

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessorament
L'assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l'Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d'experiència laboral o formació prèvia.


El servei d'assessorament té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.
Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.
Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.
Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris
Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer
Aquest servei es porta a terme als centres educatius.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::


Servei de reconeixment d'aprenentatges
El reconeixement acadèmic 
s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.
La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.
Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.
La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.
Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de “5”en l'expedient acadèmic.

Destinataris
S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.
Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
 • Haver complert 18 anys.
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.
 • Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.
On es pot fer
Els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges també ofereixen el servei d'assessorament.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 6 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2017-18:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 12/09/2018 al 20/09/2019. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 21/09/2018. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 24/09/2018 al 27/09/2017. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 28/09/2018. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 2/10/2018 al 05/10/2018. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 24/10/2018 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 


anna.trullols@iesguillembergueda.cat

dilluns, 17 de juliol de 2017

Convocatòria assessorament 2017-18

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessorament
L'assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l'Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d'experiència laboral o formació prèvia.


El servei d'assessorament té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.
Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.
Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.
Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris
Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer
Aquest servei es porta a terme als centres educatius.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::


Servei de reconeixment d'aprenentatges
El reconeixement acadèmic 
s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.
La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.
Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.
La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.
Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de “5”en l'expedient acadèmic.

Destinataris
S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.
Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
 • Haver complert 18 anys.
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.
 • Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.
On es pot fer
Els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges també ofereixen el servei d'assessorament.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 6 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2017-18:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 13/09/2017 al 21/09/2017Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 22/09/2017La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 25/09/2017 al 28/09/2017. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 29/09/2017. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 3/10/2017 al 06/10/2017. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 25/10/2017 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 
anna.trullols@iesguillembergueda.cat

diumenge, 10 de juliol de 2016

convocatòria assessorament 2016-17

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessorament
L'assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l'Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d'experiència laboral o formació prèvia.


El servei d'assessorament té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona interessada per aconseguir-ne millorar la qualificació. Compta amb l'atenció personalitzada d'experts de la família professional escollida.
Durant el procés d'assessorament, que es desenvolupa al llarg de 2 o 3 sessions presencials al centre, l'usuari aporta tota la documentació de què disposa perquè li sigui valorat l’expedient formatiu i laboral.
Com a resultat del procés l'usuari obté un informe d'assessorament que conté el seu itinerari amb les recomanacions per dur-lo a terme.
Aquest informe és un requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges que s'hagin assolit mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Destinataris

Persones amb experiència laboral i formació prèvia que estiguin interessades a millorar la seva qualificació i que vulguin rebre assessorament personalitzat per aconseguir-ho.

On es pot fer

Aquest servei es porta a terme als centres educatius.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::


Servei de reconeixment d'aprenentatges
El reconeixement acadèmic 
s'adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu.
Una junta de reconeixement avalua l'usuari. Aquesta està integrada per dos professors del cicle formatiu i es constitueix en el centre educatiu.
La junta analitza l'informe d'assessorament, obtingut en el servei d'assessorament,  i els altres documents que aporta la persona de les unitats formatives o crèdits que vol que li siguin reconeguts. També convoca la persona per fer-li una entrevista personal de contrastació i valorar, de forma col·legiada, els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.
Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.
Posteriorment, si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent, acreditant els requisits acadèmics d'accés que s'estableixen per als cicles formatius de grau mitjà o superior, segons correspongui.
La convalidació de les unitats formatives o crèdits certificats en els centres del Departament d'Ensenyament és gratuïta.
Si es completa un crèdit, una unitat formativa o un mòdul d'un cicle formatiu través del reconeixement acadèmic, es farà constar com a nota de “5”en l'expedient acadèmic.

Destinataris

S'adreça a persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l'experiència laboral o en activitats socials en relació amb els títols oficials de formació professional.
Per sol·licitar el servei cal complir els requisits següents:
 • Haver complert 18 anys.
 • Acreditar experiència laboral o en activitats socials d'almenys 2 anys en el sector.
 • Disposar de l'informe d'assessorament obtingut en el servei d'assessorament, o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament del mateix títol o d'un títol afí.

El fet de participar en el servei d'assessorament no comporta reserva de places pel servei de reconeixement.

On es pot fer

Els centres educatius que presten el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges també ofereixen el servei d'assessorament.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat:::::


Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 6 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2016-17:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 14/02/2017 al 23/02/2017. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 24/02/2017. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 27/02/2017 al 2/03/2017. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 3/03/2017. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 06/03/2017 al 10/03/2017. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 15/03/2017 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 
anna.trullols@iesguillembergueda.cat

dilluns, 13 de juliol de 2015

Convocatòria assessorament 2015-16

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessoramentL’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.
El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

Servei de reconeixment d'aprenentatgesEl reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquellsaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.


Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 12 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2014-15:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 14/09/20115 al 22/09/2015. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 23/09/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 24/09/2015 al 28/09/2015. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 29/09/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 5/10/2015 al 08/10/2015. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 27/10/2014 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 
anna.trullols@iesguillembergueda.cat