divendres, 17 d’octubre de 2014

INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 28/10/2014 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà   Primera sessió informativa del servei d’assessorament.

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

divendres, 26 de setembre de 2014

Les persones admeses en el procés d'assessorament del curs 2014/2015 són les següents :DNI
77732388R
39501507L
39421116J
X6499392Y
39502980C
39500135G
39477620Y
43556048M
46485746D
77736696P
Y1707810M


Ha quedat 1 plaça disponible per l'assessorament, un cop coberta aquesta plaça si hi ha alguna nova sol.licitud es posarà en llista d'espera, per si es produeix alguna baixa.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 6/10/2014 al 09/10/2014. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 28/10/2014 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.

dilluns, 14 de juliol de 2014

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessoramentL’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.
El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

El reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquells Servei de reconeixment d'aprenentatgesaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.


Convocatòria assessorament 2014-15

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat
 

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 12 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2014-15:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 15/09/2014 al 23/09/2014. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 24/09/2014. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 25/09/2014 al 29/09/2014. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 30/09/2014. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 6/10/2014 al 09/10/2014. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 28/10/2014 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament.

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 
anna.trullols@iesguillembergueda.cat