dilluns, 13 de juliol de 2015

Convocatòria assessorament 2015-16

El Departament d'Ensenyament convoca procés d'assessorament per a la Formació Professional.

En què consisteix l'assessorament i reconeixement aprenentatges

Servei d'assessoramentL’assessorament i el reconeixement acadèmic d'aprenentatges són serveis que l’Institut Guillem de Berguedà presta de forma individual, a sol·licitud d’una persona adulta que disposi d’experiència laboral o formació prèvia.
El servei d’assessorament consisteix en la identificació i anàlisi detallada de les capacitats i les expectatives professionals de les persones que el sol·liciten, i la valoració i la recomanació de les ofertes formatives, amb les seves variants, que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.
El servei d’assessorament conclou amb l’elaboració i el lliurament a la persona usuària de l’informe d’assessorament personalitzat on ha de constar :

a)    les recomanacions de la persona assessora.
b)    L’itinerari formatiu i professional
c)    El dossier de la trajectòria professional

Servei de reconeixment d'aprenentatgesEl reconeixement acadèmic permet a les persones adultes posar en valor aquellsaprenentatges que han adquirit i obtenir la correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu.
Únicament es poden reconèixer els aprenentatges relacionats amb els crèdits o unitats formatives que derivin d’unitats de competència dels títols de formació professional inicial.
El reconeixement acadèmic conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu on hi constaran els crèdits o unitats formatives reconegudes.


Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei d'assessorament

Els participants interessats en el Servei d’Assessorament hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre assessorament.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 12 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT CURS 2014-15:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI D’ASSESSORAMENT: Del 14/09/20115 al 22/09/2015. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre o bé es pot descarregar el model de sol·licitud (disponible a partir del dia 15i portar-lo a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 23/09/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 24/09/2015 al 28/09/2015. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 29/09/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 5/10/2015 al 08/10/2015. Aquelles persones admeses al Servei d’Assessorament, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei d'assessorament      60€
           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • INICI DE LES SESSIONS D’ASSESSORAMENT: El 27/10/2014 a les 15:30 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà a començar la primera sessió informativa del servei d’assessorament.
Per fer més dinàmic el procediment, es recomana que aquest dia es porti tota la documentació  acreditativa de l’experiència professional (full de vida laboral, certificat d’empresa amb les funcions professionals que es desenvolupen,…) i de la formació acadèmica de què es disposi. 

Advertiment: En cas que no pugueu assistir a la sessió cal que ho comuniqueu amb antelació. La no assistència sense justificació comportarà la pèrdua dels drets a rebre l’assessorament. 

4) Més informació:


 • Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial (DOGC núm. 6220, de 26.9.2012)
 • Ordre ENS/270/2012, de 31 d’agost, de creació de preus públics per diversos serveis relacionats amb els ensenyaments de formació professional inicial que es presten als centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 6221, de 27.9.2012).
Vegeu més informació sobre Serveis d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral .


Per a qualsevol consulta del servei, us podeu adreçar a :
Anna Trullols
Tel: 93 821 06 18 
anna.trullols@iesguillembergueda.cat

divendres, 13 de febrer de 2015

Les persones admeses en la 1ra convocatòria del procés de reconeixement del curs 2014/2015 són les següents :


DNI
77736696
39501507L
77732388R
39502980C
39500135G

divendres, 30 de gener de 2015

1ra Convocatòria reconeixement 2014-15

El Departament d'Ensenyament convoca procés de reconeixement per a la Formació Professional.

Instruccions per a la realització de la sol·licitud per al servei de reconeixement

Els participants interessats en el Servei de Reconeixement hauran de sol·licitar el servei, de forma presencial, en el centre, escollint la família professional de què es vol rebre el reconeixement.

 

1) Adreça

Institut Guillem de Berguedà
C/ Camí de Pedret, 2
08600 Berga
Tel 93 821 06 18 / Fax 93 822 06 19
http://www.iesguillembergueda.cat
iesguillembergueda@xtec.cat
 

2) Oferta

L'oferta per la família professional de serveis a la comunitat (cicle formatiu d'atenció a persones en de dependència) és de 5 places.

3) Calendari

CALENDARI DEL PROCÉS DEL SERVEI DE RECONEIXEMENT CURS 2014-15:
 • PERÍODE D’ADMISSIÓ DE SOL·LICITUDS AL SERVEI DE RECONEIXEMENT: Del 02/02/2015 al 10/02/2015. Les persones interessades en sol·licitar el servei hauran d’omplir una sol·licitud, aquesta es pot emplenar directament en el centre a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 12/02/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis del centre. CRITERIS D’ADMISSIÓ: En cas d’haver més sol·licitants que places disponibles, l’ordre d’admissió es realitzarà d’acord amb la major edat de la persona sol·licitant.

 • RECLAMACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES: Del 13/02/2015 al 18/02/2015. Els usuaris que tinguin alguna reclamació l’hauran de presentar a la secretaria del centre dins del termini a dalt indicat.

 • PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I PLACES DE RESERVA: 20/02/2015. La publicació és farà en aquesta mateixa pàgina web i al tauler d’anuncis de l’INS Guillem de Berguedà.

 • PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ PER PART DE LES PERSONES ADMESES: Del 23/02/2015 al 26/02/2015. Aquelles persones admeses al Servei de Reconeixement, hauran de fer el pagament del preu públic i presentar la documentació que a continuació s’indica a la Secretaria de l’INS Guillem de Berguedà.
La documentació a presentar és la següent:
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.

          Preus públics

           Servei de reconeixement   18€ / unitat formativa

 

 • LES SESSIONS DEL RECONEIXEMENT : Es realitzaran del 3/03/2015 al 24/03/2015 a l'espai integrat de l'INS Guillem de Berguedà.